Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

23:34 - 16/08/2018

Tư vấn thành lập công ty
Thành lập công ty phải đóng những thuế gì
Công ty cổ phần mới thành lập cần làm những thủ tục gì?
Địa điểm kinh doanh được lập ở tỉnh khác - Quy định mới nhất
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

 Hôm nay, ngày….. tháng…. năm ….., tại CÔNG TY TNHH ……, địa chỉ: …….., chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): CÔNG TY TNHH …

Mã số doanh nghiệp: ….

Địa chỉ: ….

Đại diện theo pháp luật: ……

Chức danh: ……

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B)

Họ và tên:      …..                              Giới tính: ….

Sinh ngày:  …..                  Dân tộc: …..                  Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: …..                              Ngày cấp: …  

Nơi cấp: …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …..

Chỗ ở hiện tại: …..

NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

  • Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B làm đại diện và được toàn quyền thay mặt Bên A tiến hành thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Bên B được thay mặt Bên A: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, trao đổi và làm việc với cán bộ cơ quan chức năng, nhận kết quả và các công việc khác liên quan.
  • Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và hết hiệu lực khi Bên B thực tế thực hiện xong công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.
  • Giấy ủy quyền này có 01 trang, được lập thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

Giám đốc

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN B

Tải mẫu tại đây: Giấy ủy quyền

 

Loading...